Algemene voorwaarden - Diensten

Laatst bijgewerkt op 30/10/2019


Wie is MijnUBO.be?

MijnUBO.be is een initiatief van Rémy Bonnaffé met vestiging te Waterloosesteenweg 616/4, 1050 Elsene, en met ondernemings- en BTW-nummer (BE) 0660 842 192 (hierna “MijnUBO.be”). Elke verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden naar “wij-we”, “ons” of “onze” is bedoeld om Rémy Bonnaffé aan te duiden.

Inleidende gesprekken, offertes en de uiteindelijke aanvaarding

Iedere offerte die wij opstellen is slechts geldig ten aanzien van de personen tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na datum van verzending.

Aanvaarding betekent dat men akkoord gaat met het aanbod dat wij hebben gemaakt via onze website of via een individuele offerte, door middel van een opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever. Indien men de opdrachtformulieren die op onze website staan heeft ingevuld en doorgestuurd, wordt dat eveneens beschouwd als een opdrachtbevestiging.

Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de opdracht, tenzij mits onderlinge overeenstemming van alle betrokken partijen. Indien de opdrachtgever na zijn aanvaarding de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen.

Termijnen voor oplevering die worden meegedeeld kennen een louter indicatieve werking. MijnUBO.be hebben steeds het recht om de oplevering uit te stellen indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht of indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. Wij zijn niet gehouden om u hierover voorafgaand in te lichten.

Samenwerken met MijnUBO.be betekent

Bij MijnUBO.be streven we steeds naar een optimale dienstverlening. Wij staan voor snelheid, efficiëntie en deskundig advies, verschaft door professionele juristen die iedere dag geconfronteerd worden met het recht op vlak van vennootschapsrecht. Iedere verbintenis die we bij MijnUBO.be aangaan betreft een middelenverbintenis. We voeren elke opdracht uit met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector. MijnUBO.be levert haar diensten niet aan in de hoedanigheid als advocaat en er ontstaat bijgevolg geen relatie advocaat-raadsman – cliënt met de opdrachtgever.

MijnUBO.be is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Dit betekent eveneens dat wij de volledige vrijheid krijgen om beroep te doen op de diensten van gespecialiseerde derden, zoals advocaten en derden met technische kennis, indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht.

Om een vlotte en directe communicatie te garanderen maken wij gebruik van verscheidene elektronische communicatiemiddelen, zoals email en een online facturatiesysteem. Als klant aanvaard je het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen.

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwachten wij van de opdrachtgever een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde materialen en informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Een gebrekkige medewerking en/of terbeschikkingstelling kan een verlenging van de uitvoeringstermijn betekenen.

De opdracht is uitgevoerd, wat nu?

Voor bepaalde opdrachten wordt gebruik gemaakt van een eerste ‘draft’. Dit is een eerste versie die wordt voorgelegd aan de klant waarop hij de nodige feedback aan kan terugkoppelen, zodat wij die in de documenten implementeren. De opdrachtgever beschikt vervolgens over één week de tijd om deze feedback naar ons te zenden, tenzij partijen anders overeenkomen.

Indien u niet akkoord gaat met de (tussentijdse) uitvoering en/of de resultaten van de opdracht, verwachten wij dat u een gemotiveerde schriftelijke klacht hieromtrent indient. U moet deze klacht uiterlijk binnen twee weken na vaststelling ter onze kennis brengen. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Wij hebben het recht om de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde op te schorten of te beëindigen indien wij van mening zijn dat er sprake is van een vertrouwensbreuk tussen MijnUBO.be en de opdrachtgever te wijten aan deze laatste, bijvoorbeeld omdat nieuwe informatie de verdere uitvoering van de oorspronkelijke opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar maken.

Intellectuele eigendom

Ook onze pen verdient respect; alle materialen die wij ontwikkelen en/of ter beschikking stellen bij de uitvoering van een opdracht worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. We denken in bijzonder aan iedere vorm van tekst, notities, aantekeningen, artikels, enz. zoals gebruikt in onze juridische documenten en adviezen. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan MijnUBO.be, onze medewerkers en licentiegevers. Als opdrachtgever verkrijg je enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave, dat in overeenstemming is met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend aan de opdrachtgever en zijn eveneens niet-overdraagbaar.

Alle door MijnUBO.be ontwikkelde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

Onze prijzen en betaling

Afhankelijk van de aard van de opdracht, wordt de vergoeding voor onze prestaties als volgt geregeld:

volgens de vaste tarieven zoals aangeduidt op onze website, of zoals meegedeeld in een individuele offerte; of

volgens het vooraf geschatte aantal te besteden werkuren, aan rato van ons meegedeelde uurtarief.

Zowel onze vaste tarieven als onze uurtarieven worden weergegeven in EURO, en zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten vallen daarenboven de variërende kosten voor clichés, extra klassen, tekeningen, documentgegevens, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, andere kantoorkosten en verzendkosten.

Wij kunnen de uitvoering van iedere opdracht laten voorafgaan door de betaling van een provisiebedrag, in principe ten belope van de helft van het uiteindelijke bedrag doch de hoogte is steeds volledig vrij te bepalen door MijnUBO.be. Wij kunnen de oplevering van onze prestaties uitstellen tot we de betaling van het provisiebedrag hebben ontvangen. Het gebrek aan spontane betaling kan van invloed zijn op de oorspronkelijk overeengekomen opleveringstermijnen. De toepassing van een provisiebedrag hiervan doet geen afbreuk aan het tijdstip van opdrachtbevestiging. Het resterende offertebedrag en/of openstaande saldo’s worden gefactureerd vanaf het moment van oplevering.

Alle facturen die door MijnUBO.be worden uitgevaardigd zijn te betalen binnen 14 kalenderdagen vanaf facturatiedatum. In geval van niet-betaling op de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing. Na versturen van een ingebrekestelling zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €75. Dit doet geen afbreuk aan het recht van MijnUBO.be om vergoeding te vragen voor de verdere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de niet-betaling.

De betalingsvordering is direct opeisbaar indien de opdrachtgever in staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie verkeert, dan wel beslag op de vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en/of opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Indien u niet akkoord gaat met onze facturatie, moet de opdrachtgever dit ons kenbaar maken door middel van een schriftelijk, gemotiveerd bezwaar uiterlijk binnen twee weken na facturatiedatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze tarieven aan te passen. Uiteraard worden deze nieuwe tarieven uitsluitend toegepast op iedere nieuwe, toekomstige opdrachten en wordt dus geen afbreuk gemaakt aan de bestaande geldige offertes en opdrachten.

Onze aansprakelijkheid wordt als volgt geregeld

MijnUBO.be is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar betaalde opdrachten die volgen uit deze overeenkomst. MijnUBO.be kan slechts aansprakelijk zijn voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht indien de opdrachtgever MijnUBO.be voorafgaand bij vaststelling onmiddellijk en op gemotiveerde wijze in gebreke stelt, en ons hierbij een redelijke termijn heeft verschaft om alsnog de tekortkoming recht te zetten, dewelke MijnUBO.be niet benut heeft. Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit in geval van opzet of bedrog.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen. MijnUBO.be is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan, zonder limitatief te zijn opgesomd: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten, etc. MijnUBO.be is eveneens niet aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van MijnUBO.be in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om MijnUBO.be te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

De aansprakelijkheid van MijnUBO.be voor directe schade kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde diensten (excl. Btw) waarbij de tekortkoming zich voordoet.

In geval van overmacht zijn MijnUBO.be gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht is iedere situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een partij verhindert zijn verbintenis na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan 90 dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door MijnUBO.be werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de klant.

Nog enkele algemene bepalingen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien dit niet succesvol blijkt zal de rechtbank van Brussel (Nederlandstalig) bevoegd zijn.

Deze voorwaarden beheersen op uitsluitende wijze de manier waarop een opdracht door MijnUBO.be wordt uitgevoerd, behoudens afwijkingen die uitdrukkelijk en schriftelijk door MijnUBO.be worden bevestigd. MijnUBO.be hebben het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen of te wijzigen, maar deze nieuwe voorwaarden worden uitsluitend toegepast op toekomstige opdrachten.

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Leverancier heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

MijnUBO.be kan zijn rechten of plichten uit een overeenkomst te allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

De opdrachtgever geeft aan MijnUBO.be de toestemming om haar handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten.