Algemene voorwaarden - Website

Laatst bijgewerkt op 30/10/2019


Deze website www.MijnUBO.be (hierna de “website”) is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Rémy Bonnaffé, met vestiging te Waterloosesteenweg 616/4, 1050 Elsene, met ondernemingsnummer 0660.842.192 (hierna “MijnUBO.be”). Elke verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden naar “wij-we”, “ons” of “onze” is bedoeld om Rémy Bonnaffé aan te duiden.

Door deze website te doorbladeren en gebruik te maken van de online diensten die via de website worden aangeboden, stemmen bezoekers/gebruikers (hierna de “gebruikers”) in met deze gebruiksvoorwaarden, evenals met ons privacy- en cookiesbeleid. Wij raden alle gebruikers dan ook ten zeerste aan deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat ze verdergaan op de website of gebruik maken van de online diensten die wij via de website aanbieden. Als gebruikers niet akkoord gaan met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen zij deze website niet verder gebruiken.

Om enige twijfel te vermijden, wordt niets in deze gebruiksvoorwaarden geacht invloed te hebben op de wettelijke rechten van de gebruiker onder de toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen.

1. Gebruik van deze website

1.1 Gebruikers mogen de website of wat dan ook op de website niet gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden. Ze mogen de website alleen gebruiken voor de aankoop van de aangeboden producten of voor het verkrijgen van informatie wanneer ze dergelijke aankoop overwegen.

1.2 Gebruikers mogen op de website surfen zonder een account aan te maken. Echter om bepaalde producten op de website te kunnen bestellen en kopen, dienen gebruikers zich aan te melden. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount moet de gebruiker steeds volledige en juiste informatie invoeren en alle nodige maatregelen treffen om de confidentialiteit van zijn/haar persoonlijke gegevens te behouden (in het bijzonder zijn/haar login en paswoord).

1.3 Gebruikers mogen de persoonlijke account van een derde niet gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van die derde. Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten en acties die plaatsvinden via zijn/haar persoonlijke account, zelfs in het geval van ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar logingegevens door een derde. Gebruikers dienen ons onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer zij onrechtmatig gebruik van hun account opmerken of vermoeden (zie contactgegevens in artikel 10). Zij zullen niettemin gehouden zijn alle verplichtingen die voortvloeien uit dergelijk gebruik na te komen.

1.4 Gebruikers mogen geen software of andere (technische of andere) middelen gebruiken om de website (of een deel ervan) of de inhoud ervan te controleren of te kopiëren, om de goede werking van de website te verstoren, hinderen of belemmeren (b.v. door middel van computervirussen), met opzet de website te overbelasten of de doeltreffendheid of functionaliteit ervan te verstoren. Het is evenzeer verboden enige inhoud van obscene, beledigende of lasterlijke aard op of via de website te uploaden, te plaatsen of te versturen of enige andere inhoud die onnodige schade of leed zou kunnen veroorzaken of die de rechten van anderen zou kunnen schaden.

1.5 Elk onrechtmatig gebruik van de website, dat in strijd is met de toepasselijke wetgeving of deze gebruiksvoorwaarden leidt automatisch tot het verlies van het recht om verder gebruik te maken van de website en kan vervolgd en bestraft worden.

2. Aansprakelijkheid

2.1 De website heeft als doel onze (potentiële) klanten informatie te verstrekken. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die op de website aangeboden wordt volledig, nauwkeurig en actueel is en om de functionaliteit en de veiligheid van de website te garanderen, vooral door het nemen van alle nodige technische maatregelen. De website en alle informatie die op de website getoond wordt, wordt echter “als zodanig in de huidige vorm” beschikbaar gesteld en is niet bedoeld om persoonlijk advies te leveren aan gebruikers. Elk gebruik van de informatie is bijgevolg voor eigen risico van de gebruiker.

Ondanks onze voortdurende inspanningen kunnen fouten of onregelmatigheden optreden. Indien enige informatie op de website fouten zou bevatten of indien informatie op de website niet beschikbaar zou blijken wegens fouten of technische fouten, danken wij onze gebruikers bij voorbaat ons hiervan op de hoogte te willen brengen (zie contactgegevens onderaan) en wij zullen ons inzetten om deze fouten of onregelmatigheden zo snel mogelijk recht te zetten en te herstellen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het onjuist functioneren van de website of de inhoud die op de website geplaatst wordt, en dit in de breedste zin of ruimste mate die volgens de toepasselijke wet is toegestaan. In elk geval en onverminderd het voorgaande zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade en in geen geval voor enige gevolgschade, punitieve, bestraffende schadevergoeding, bijzondere morele schadevergoeding of vaste schadevergoeding of indirecte-onrechtstreekse schade zoals, maar niet beperkt tot, inkomensverlies of winstderving, productieverlies, verlies van marktaandeel of goodwill of zuiver financieel verlies.

2.2 Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor handelingen-acties, gebrek aan handelen of schrappingen-verwijdering door derden (waaronder meningen en berichten geplaatst-gepost door gebruikers) op, of in verband met de website of de producten die op de website aangeboden worden. Gebruikers kunnen ons op de hoogte brengen van wangedrag van een andere gebruiker op de website, van onze advertentiepartners of van andere contractuele partners. Wij behouden ons het recht voor dergelijke klachten te onderzoeken en naar ons eigen oordeel en goeddunken alle nodige stappen te ondernemen.

2.3 In geen enkel geval en onverminderd artikel 2.1 en 2.2. zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit gebeurtenissen, gevallen of oorzaken buiten onze redelijke controle (“gevallen van overmacht”). Dergelijke gevallen van overmacht omvatten – zonder beperking – force majeure, sectorstakingen, lock-outs, oproer, oorlogsdaden, aardbevingen, overstromingen, brand en ontploffingen, overheidsdaden, pannes in telecom of internet, virussen in de software van derden en elke vertraging in of het nalaten van leveren door een van onze contractpartners, wat redelijkerwijze buiten onze controle ligt.

2.4 Onverminderd de andere bepalingen van artikel 2 benadrukt de website bepaalde kwesties en ze is niet bedoeld volledig en allesomvattend te zijn of om juridisch advies te geven. Niets op de website wordt beschouwd als juridisch advies en er ontstaat geen relatie advocaat-raadsman – cliënt.

3. Onderhoud / updates

Wij leveren alle redelijke inspanningen om de website te onderhouden en bij te werken. Dit betekent uiteraard dat de website van tijd tot tijd onderworpen is aan onderhoud / correctie van fouten. Wij kunnen geen permanente toegang tot de website garanderen en gebruikers hebben geen recht op schadevergoeding-compensatie wanneer zij (een deel van) de website niet kunnen gebruiken als gevolg van een technisch defect, storing en/of een tijdelijke onderbreking of intrekking van de website.

4. Links van / naar andere websites

4.1 De website kan links naar websites van derden bevatten. Wij hebben geen controle op de inhoud van die websites en kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, de werking of de naleving van gegevensbescherming door dergelijke websites van anderen, noch voor posts of berichten die door de gebruikers van discussiefora gepubliceerd worden of mailinglijsten die toegankelijk zijn via deze website. In geval van schade die voortvloeit uit bezoeken aan een website van een derde, kan alleen de auteur/eigenaar van die website verantwoordelijk gehouden worden.

4.2 Het is ook mogelijk dat andere websites een link naar deze website bevatten. Dit betekent echter niet dat wij controle hebben op (de inhoud van) die websites. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de werking of het privacybeleid van die andere websites. Het is in ieder geval verboden deep links naar de website te plaatsen of gebruik te maken van frames om deze website in te passen in een andere website.

5. Intellectuele eigendom

5.1 De website is auteursrechtelijk beschermd. Ze is bedoeld voor gebruik door de gebruikers ervan als onderdeel van hun gebruikelijke zakelijke en commerciële activiteiten. Het is verboden webpagina’s te reproduceren op een andere wijze dan via downloaden en het bekijken van informatie op één computer, en/of het afdrukken van één hard copy. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen gebruikers de website ook niet reproduceren, verspreiden of beschikbaar maken via een netwerk of via framing de website op een andere webpagina inpassen.

5.2 Alle teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, handelsbenamingen en handelsmerken die op de website staan, alsook de software die gebruikt wordt voor de werking van de website, worden beschermd krachtens geregistreerde of niet-geregistreerde intellectuele eigendomsrechten die onze eigendom zijn of toebehoren aan een van onze contractuele partners. Gebruikers mogen deze beschermde inhoud op geen enkele manier (her)gebruiken of reproduceren, of de beschermde inhoud op enigerlei wijze verwijderen of aanpassen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbende.

5.3 Tijdens het gebruik van de specifieke diensten die via de website aangeboden worden, en enkel voor deze doeleinden, ontvangen de gebruikers een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare, persoonlijke licentie om de beschermde inhoud te gebruiken, in overeenstemming met onze richtlijnen en conform onderhavige gebruiksvoorwaarden.

6. Privacy en cookies – bescherming van persoonlijke gegevens

6.1 De website maakt gebruik van cookies om ze nuttiger en meer betrouwbaar te kunnen maken. Door de website te bezoeken of te gebruiken gaan de gebruikers akkoord met het plaatsen van deze cookies op hun computer of apparaat.

6.2 De gebruikers gaan akkoord dat hun persoonsgegevens via registratie op de website verzameld en verwerkt worden, conform de toepasselijke wetgeving en ons privacy- en cookiebeleid, dat via de volgende link kan geraadpleegd worden.

6.3 Door verder gebruik te maken van de website, erkennen de gebruikers dat zij op de hoogte zijn van dit beleid en instemmen met de inhoud ervan.

7. Wijzigingen

7.1 Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Deze wijzigingen worden aangekondigd op de startpagina van de website gedurende tien (10) dagen nadat ze van kracht geworden zijn zodat de gebruikers in kennis gesteld worden van de wijzigingen bij hun bezoek aan/gebruik van de website. De wijzigingen treden in werking op de dag waarop ze voor het eerst op de website ingevoegd worden. Wanneer gebruikers deze website (of een deel ervan) blijven gebruiken nadat een wijziging werd doorgevoerd, worden ze geacht akkoord te gaan met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

8. Deelbaarheid

Waar mogelijk worden de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zodanig geïnterpreteerd dat ze geldig en uitvoerbaar-afdwingbaar zijn volgens de toepasselijke wet. Echter indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar blijken, blijven de rest van de betreffende bepaling en deze gebruiksvoorwaarden van kracht alsof deze ongeldige, onwettige of niet-uitvoerbare (deel van een) bepaling hierin nooit is opgenomen. Bovendien zullen in dat geval de ongeldige, onwettige of niet-uitvoerbare (delen van) (een) bepaling(en) zodanig worden aangepast en/of vervangen dat deze, voor zover wettelijk mogelijk, de strekking en het doel van de ongeldige, onwettige of niet-uitvoerbare (deel/delen van) (een) bepaling(en) weergeven.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

9.1 Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering en beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens de Belgische wet. Er wordt geen gevolg gegeven aan enige andere regels of bepalingen aangaande rechtskeuze of collisieregels die ertoe zouden leiden dat de wetten van enig ander rechtsgebied van toepassing zijn, onverminderd de bepalingen van dwingend recht.

9.2 Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering en beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden die niet kunnen opgelost worden via gesprekken te goeder trouw, worden onderworpen en voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel (Nederlandstalig), onverminderd de toepasselijke bepalingen van dwingend recht die anders zouden bepalen.

10. Contact

In geval van vragen, problemen of klachten met betrekking tot de inhoud of het gebruik van de website, kunnen de gebruikers rechtstreeks contact met ons opnemen via post naar het adres Waterloosesteenweg 616/4, 1050 Elsene, of via e-mail naar info@MijnUBO.be.