Privacy statement

Laatst bijgewerkt op 30/10/2019


MijnUBO.be is een dienst van en wordt geëxploiteerd door Rémy Bonnaffé, met vestiging te Waterloosesteenweg 616/4, 1050 Elsene, met ondernemingsnummer 0660.842.192 (hierna “MijnUBO.be”). Wij waarderen en respecteren uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Elke verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden naar “wij-we”, “ons” of “onze” is bedoeld om Rémy Bonnaffé aan te duiden.

Dit privacy- en cookiebeleid (hierna het “beleid”) is van toepassing op deze website (hierna de “website”) en legt uit hoe uw persoonlijke gegevens op deze website verzameld kunnen worden, hoe ze gebruikt kunnen worden en met wie ze gedeeld kunnen worden. Door op de website te surfen en uw persoonlijke gegevens met ons te delen, stemt u uitdrukkelijk in met de voorwaarden van dit beleid en met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. U kunt steeds de recentste versie van ons beleid op deze webpagina bekijken.

Als u vragen hebt over ons beleid, aarzel dan niet ons te contacteren via e-mail: info@MijnUBO.be.

Alle persoonsgegevens die via onze website verzameld worden, worden opgeslagen en verwerkt overeenkomstig de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle andere en toekomstige toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming – GDPR van de Europese Unie 2016/679 en de nationale uitvoeringswetgeving. Zodra de verzamelde informatie kan gebruikt worden om u te identificeren, behandelen we deze als “persoonsgegevens”.

Welke informatie verzamelen wij en hoe gebruiken we deze informatie?

Telkens u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze website, kunt u ervoor kiezen ons bepaalde persoonlijke informatie door te geven (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Wij kunnen die gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken:

als u ons een e-mail stuurt, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om te reageren op uw vragen of opmerkingen;

als u zich registreert voor een evenement (b.v. een seminarie, een workshop of een rondetafel-activiteit), gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u voor het evenement in te schrijven en u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen of updates over het evenement;

als u zich aanmeldt voor een van onze publicaties (b.v. newsflashes, verwittigingen of andere berichten) of als u op de hoogte wilt gehouden worden van onze evenementen die in de (nabije) toekomst zullen plaatsvinden, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u de gevraagde informatie te sturen.

Kortom wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende wettelijke gronden:

Gegevens

Identificeringsgegevens

Naam, geslacht, adres en e-mailadres

Doel

Naleving van de anti-witwaswetgeving, antifraude- en antiterreurwet

Direct marketing (nieuwsbrieven en updates)

Wettelijke basis

Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Onze wettige belangen als commerciële onderneming die onze activiteiten wil promoten

+ Voor elektronische direct marketing: uw voorafgaande toestemming

Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?

Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en wij beschermen uw persoonlijke gegevens tegen onopzettelijk verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en onbedoelde of ongeoorloofde vernietiging.

Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden enkel in een geïdentificeerde vorm opgeslagen gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden waartoe wij deze gegevens verwerken (of als we een wettelijke plicht hebben, houden we ze tijdens een langere termijn bij).

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze hosting partner, CRM (klantrelatiebeheer)-partner en andere IT-diensten, gelieerde bedrijven en met sommige van onze contractuele partners, b.v. om een goede follow-up van uw registratie, bestelling of vraag te garanderen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook overdragen aan onze contractuele partners in landen buiten de Europese Economische Ruimte, voornamelijk in de volgende landen: de Verenigde Staten van Amerika. In dat geval ondernemen wij alle nodige stappen om te zorgen voor een passend niveau van bescherming in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

We maken uw persoonsgegevens niet bekend aan andere derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:

om u de diensten en informatie te leveren die u vraagt, of

als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Het recht om informatie te vragen en toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens

U mag ons vragen u meer informatie te verstrekken over onze gegevensverwerkingsactiviteiten en uw dossier met persoonlijke informatie.

Het recht om rechtzetting of correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te vragen

U mag ons vragen onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Het recht om het wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen (‘recht om vergeten te worden’)

Volgend op uw schriftelijk verzoek zullen wij uw gegevens wissen:

indien ze niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn; of

indien de gegevensverwerking uitsluitend op uw toestemming gebaseerd is; of

indien u gegronde redenen hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens; of

indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

indien de persoonsgegevens gewist moeten worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Er zijn beperkte uitzonderingen van toepassing m.b.t. het recht op wissen (i) bij het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; (ii) om aan een wettelijke verplichting te voldoen; (iii) omwille van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid; (iv) voor archiveringsdoeleinden in het openbaar belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig; of (v) met het oog op het instellen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen.

Het recht om beperking van de verwerkingsactiviteit te vragen

U beschikt over het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien een van de hiernavolgende situaties zich voordoet:

de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; of

als de verwerking onwettig is en u de beperking van de verwerkingsactiviteit verkiest boven het wissen van uw gegevens; of

als wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar ze door u vereist zijn voor het instellen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen; of

als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op basis van onze wettige belangen, in afwachting van de verificatie of onze wettige gronden de door u ingeroepen redenen opheffen.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (kosteloos)

U hebt te allen tijde het recht, omwille van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, gebaseerd op de wettelijke grond van “rechtmatige belangen” of met uw voorafgaande toestemming.

In dat geval zullen wij deze persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende wettige redenen zijn voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheid van de betrokkene terzijde schuiven, of met het oog op het instellen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op direct marketing, hebt u steeds het recht hiertegen bezwaar in te dienen.

U hebt eveneens het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing uitsluitend gebaseerd op automatische verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen heeft voor u of op eenzelfde wijze een aanzienlijke invloed op u heeft.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

In sommige gevallen hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die over u gaan in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar en interoperabel formaat te ontvangen en deze gegevens in dit formaat naar een andere gegevensbeheerder te verzenden. Dit recht is van toepassing:

wanneer verwerking gebaseerd is op de wettelijke grond van toestemming of op de uitvoering van een contract; mits

de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Als u uw persoonlijke informatie wilt bijwerken of aanpassen (v.b. als de informatie niet langer juist, onvolledig of niet langer relevant is), gelieve ons te contacteren via e-mail: info@MijnUBO.be. Gelieve ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe te voegen, zodat wij kunnen nagaan of de gevraagde wijzigingen naar behoren gemachtigd zijn. Bij het indienen van een bewijs van uw identiteit, kunt u ook kosteloos (mits het volume redelijk is) een kopie van uw dossier met persoonlijke gegevens verkrijgen.

Als u niet langer direct marketing of promotionele e-mails (nieuwsbrieven, publicaties, uitnodigingen voor onze seminaries, enz.) van MijnUBO.be wenst te ontvangen, kunt u zich op elk ogenblik kosteloos uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@MijnUBO.be, door op de link ‘unsubscribe’ (uitschrijven) in onze e-mails te klikken of door het contactformulier op onze website in te vullen.

Daarnaast hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Belgische Privacy Commissie.

Maakt deze website gebruik van cookies?

Ja, deze website maakt gebruik van cookies om ze nuttiger en meer betrouwbaar te kunnen maken. Sommige zijn essentieel om onze website te laten werken, andere dienen om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computers en/of apparaten van websitebezoekers geplaatst worden. Ze bewaren bepaalde info, zoals de taalvoorkeur van bezoekers of de inhoud van het winkelmandje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van onze website of zorgen ervoor dat de afbeeldingen op de website correct weergegeven worden en dat de websitetoepassingen naar behoren werken.

De toegang van onze websiteserver tot de informatie die op uw computer of apparaat opgeslagen is, is beperkt tot wat in het cookietekstbestand opgenomen is.

Cookies bevatten een unieke code (“naam van de server die de cookie geïnstalleerd heeft + vervaldatum + uniek nummer/waarde”) die ons in staat stelt uw browser te herkennen, ofwel tijdens een bezoek aan onze website (‘sessiecookies’), of bij herhaalde bezoeken aan onze website (‘permanente cookies’). Een permanente cookie blijft in uw systeem aanwezig, hoewel u de cookie steeds kunt verwijderen of uitschakelen door middel van uw browservoorkeuren.

Welke soorten cookies gebruikt deze website?

Wij maken gebruik van de volgende cookies op onze website:

Strikt noodzakelijke / technische cookies

Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van onze website. Ze maken het u mogelijk om te bewegen op onze website en onze functies te gebruiken (v.b. de webformulieren om brochures aan te vragen).

Statistische / analytische cookies

Met deze cookies kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers navigeren wanneer ze onze website gebruiken. Dit helpt ons om de gebruikersnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat de gebruikers gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Ze helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, waarom er mogelijk fouten opgetreden zijn en ze zorgen ervoor dat we nieuwe functies kunnen testen. We gebruiken deze informatie alleen om de prestaties van onze website te verbeteren.

Functionaliteitscookies

Deze cookies helpen specifieke functionaliteit op de site in te schakelen om uw ervaring te optimaliseren, bijvoorbeeld door uw keuzes en voorkeuren te onthouden (b.v. de gekozen taal) of door een meer complexe beslissing (zoals locatievoorkeur) op te slaan.

Tracking / reclamecookies

Onze website en marketinge-mails maken gebruik van tracking cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden. MijnUBO.be gebruikt deze statistieken om de website en mailings voortdurend te verbeteren en u zodoende relevante inhoud te bieden.

Tracking cookies op onze website: Google Analytic

We gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in, o.a., de bezoekersstromen, traffic sources-verkeersbronnen en paginaweergaven op de websites. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker in de verwerking van persoonsgegevens door MijnUBO.be. MijnUBO.be heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google ondertekend.

Informatie die door Google Analytics verzameld wordt, wordt zoveel mogelijk anoniem gemaakt. Wij kunnen bijvoorbeeld niet zien welke individuele bezoekers achter welke bezoeken aan onze website zitten. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en maskeert steeds het laatste octet van uw IP-adres.

Google gebruikt de verzamelde informatie niet voor eigen doeleinden. We hebben Google geen toelating gegeven om informatie op die manier te gebruiken. Daarnaast maken wij van geen andere diensten van Google gebruik in combinatie met de Google Analytics cookies.

Klik hier voor meer informatie over het Privacybeleid van Google.

Als u geen Google Analytics-cookies wilt accepteren, kunt u uw browser als dusdanig aanpassen zodat ze geweigerd worden. (zie hieronder).

Hoe beheer ik cookies / hoe schakel ik cookies uit?

In alle belangrijkste internetbrowsers kunt u de cookies beheren die op uw computer / apparaat opgeslagen staan.

Als u niet wilt dat deze website cookies op uw computer / apparaat plaatst, kunt u ze eenvoudig beheren of verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen (ook al kunt u dan misschien niet genieten van alle functies die de website u biedt). U kunt uw browser ook instellen om u een melding te sturen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u op dat ogenblik kunt beslissen of u wilt accepteren of niet.

Als u bepaalde cookies wilt blokkeren, dan kan dat in de browser die u gebruikt, door de betreffende link te volgen, zie hieronder:

Als u zich niet wilt laten volgen door Google Analytics op alle websites, kunt u naar deze link gaan.

Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer u bepaalde cookies die wij gebruiken, uitschakelt, sommige afbeeldingen mogelijk niet correct weergegeven worden of dat u bepaalde toepassingen misschien niet kunt gebruiken. Dit kan een invloed hebben op uw gebruikerservaring en misschien kunt u bepaalde delen van onze website niet bezoeken.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of opmerkingen hebt over onze Privacy- en Cookieverklaring of de wijze waarop wij uw persoonlijke informatie behandelen, aarzel dan niet ons te contacteren via MijnUBO.be.